Veelgestelde vragen corona

Hoe bepaalt de RSG haar reactie op de corona-crisis?

De RSG houdt de ontwikkelingen goed in de gaten en volgt de richtlijnen van de Rijksoverheid, de GGD en het RIVM op. Daarbij geldt voor al onze afwegingen dat de veiligheid en veiligheidsgevoel van onze leerlingen en van onze medewerkers voorop staat.

Hoe worden ouders/verzorgers en leerlingen geïnformeerd?

Als er veranderingen zijn, ontvangen ouders/verzorgers en leerlingen een update via de mail. Daarnaast wordt het nieuwsbericht op www.rsg-sneek.nl voortdurend bijgewerkt.

Gaat het onderwijs op afstand gewoon door?

In principe niet. Na de zomervakantie wordt onderwijs op locatie de norm en krijg je alleen nog online les als het noodzakelijk of wenselijk is. Lees hier de meest gestelde vragen over afstandsonderwijs.

Waarom worden mondkapjes niet verplicht voor medewerkers en/of leerlingen? 

Het dragen van een mondkapje is voor iedereen verplicht in alle ruimtes waar veel mensen elkaar passeren, zoals de gangen en de trappen. In de klas mag het mondkapje af. Ook wanneer de leerlingen in de kantine zitten hoeft het mondkapje niet op.

Mijn zoon/dochter is een oranje of rood gebied geweest. Welke regels gelden nu?

Ouders, leerlingen en onderwijspersoneel die terugkomen na vakantie in een oranje of rood gebied, krijgen het dringende advies om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan bij terugkomst. Een overzicht van de oranje en rode landen en gebieden staat op www.nederlandwereldwijd.nl

Leerlingen en ouders/verzorgers voor wie het advies geldt, zijn niet welkom op school of het schoolplein.

Quarantaine na een verblijf in een rood of oranje gebied is een geldige verzuimreden. De invulling van het onderwijs van leerlingen in quarantaine wordt in overleg afgestemd.

Welke gezondheidsrichtlijnen gelden na de zomervakantie?

  • Een leerling met (luchtweg)klachten (neusverkoudheid, hoesten of moeilijk ademen/ benauwdheid) blijft thuis.
  • Een leerling met koorts (boven 38°C) blijft thuis.
  • Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis.
  • Een leerling moet tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken, en mag pas weer naar school als hij/zij 24 uur geen klachten meer heeft.Na een test met negatieve uitslag mag de leerling direct weer naar school.
  • Als iemand in het huishouden van een leerling koorts (boven 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. De leerling blijft thuis tot de uitslag van de test bekend is.
  • Als iemand in het huishouden van een leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 10 extra dagen thuisblijven.
  • Als een leerling in nauw contact geweest is met iemand die getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet een leerling zich laten testen en op advies van de GGD, 10 dagen thuisblijven.

Mijn zoon/dochter of een ander (inwonend) familielid behoort tot de risicogroep. Mag hij/zij thuisblijven?

Leerlingen die behoren tot een risicogroep of met een gezinslid dat in een risicogroep valt, kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. Een leerling die niet tot een risicogroep behoort maar zich wel ernstig zorgen maakt, gaat hierover in gesprek met de mentor/coach. Indien een leerling thuisblijft, meldt de school dit (verplicht) bij de leerplichtambtenaar.

Mogen ouders en externe contacten in de school komen?

Ouders/verzorgers/externen komen alleen in het schoolgebouw of op het schoolplein als zij een afspraak hebben met een medewerker van de RSG. Over het algemeen vinden afspraken telefonisch of via een Meet plaats. 

Mijn zoon/dochter komt met het openbaar vervoer. Waar moeten zij rekening mee houden?

Leerlingen binnen een straal van 8 kilometer van de school wordt uitdrukkelijk verzocht om geen gebruik te maken van het OV en zoveel mogelijk op de fiets te komen dan wel zich te laten brengen en halen door een ouder/verzorger.

Leerlingen buiten een straal van 8 kilometer van de school worden ook opgeroepen om zoveel mogelijk van de fiets of het halen/brengen door een ouder/verzorger gebruik te maken.

De deuren van de school gaan om 8:10 uur open. Hou daar met de aankomsttijd rekening mee. 

Ik heb een afspraak bij de RSG. Gaat deze door?

Bijeenkomsten en afspraken met externen die niet direct gerelateerd zijn aan ons onderwijsproces vinden zo veel mogelijk online plaats. Neem voor de zekerheid contact op met je contactpersoon.

Gaan mijn excursies naar het buitenland volgend jaar door?

Binnenkort komt hierover nadere berichtgeving.

Gaan de oudergesprekken en ouderavonden nog door?

Ook hierover volgt nadere berichtgeving

Ik voel mij niet lekker, kan ik wel naar school? 

Kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel blijven thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts. 

Bij 24 uur klachtenvrij of een negatieve testuitslag, mogen kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel weer naar school.

Kinderen (en ouders) blijven ook thuis als iemand anders in huis ernstige benauwdheidsklachten of koorts heeft. De leerling blijft thuis tot de uitslag van de test bekend is.

Ik heb een zwakke gezondheid, kan ik wel naar school?

Volwassenen en kinderen met gezondheidsklachten passend bij het coronavirus komen niet naar school.

Als volwassenen of kinderen zelf behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (boven de 70 jaar of met onderliggende aandoeningen) of gezinsleden hebben die tot de risicogroep behoren, dan kunnen ze worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Ouders nemen in dat geval contact op met de schoolleiding.

Bij twijfel is het advies om contact op te nemen met de behandelend arts of jeugdarts (JGZ-arts) die aan de school verbonden is. In deze situaties biedt de school onderwijs op afstand aan voor deze leerlingen. Het inzetten van ondersteuning en het bijhouden van een dossier dat inzicht geeft in de problematiek, de begeleiding en de voortgang is hierbij geboden. 

Wanneer is er sprake van ongeoorloofd verzuim?

Het uitgangspunt is dat alle leerlingen fysiek onderwijs volgen op school. Er is sprake van ongeoorloofd verzuim als de leerling zich zonder geldige reden aan het onderwijsprogramma op school, of aan het als alternatief aangeboden afstandsonderwijs, onttrekt. De school hoeft geen verzuimmelding bij de leerplichtambtenaar te doen voor leerlingen die, vanwege het dringende thuisquarantaine advies, niet naar school kunnen. Het belang van de volksgezondheid is hierbij doorslaggevend.

Als mijn kind langdurig verkoudheidsklachten of hooikoorts heeft, kan mijn kind dan wel naar school?

Als uw kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herkent u de klachten. Het kind mag dan gewoon naar school. Twijfelt u, of zijn de klachten anders dan u gewend bent? Houd uw kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of laat uw kind testen.

Hoe kan ik mij of mijn kind laten testen op het coronavirus?

Op de site van GGD Fryslân vindt u meer informatie over het testen.

 Zie https://www.ggdfryslan.nl/coronavirus/testen-op-het-coronavirus/

Welke rol speelt ventilatie op scholen bij verspreiding van COVID-19?

Goede ventilatie en een gezond binnenklimaat zijn uiteraard belangrijk. Uit adviezen van het RIVM blijkt echter dat er op dit moment geen reden is om wat betreft de ventilatie in gebouwen af te wijken van eisen waar scholen aan moeten voldoen (Bouwbesluit, Arbobesluit, etc.).

Uit voorzorg laat de RSG momenteel wel al haar lokalen en installaties door een deskundige toetsen. 

Doel is dat voor 1 oktober de ventilatie is gecontroleerd. We nemen contact op met de GGD als de ventilatie niet goed genoeg blijkt te zijn. De GGD geeft advies over de maatregelen die dan moeten nemen.

Gaat gymles door?

Ja, gymles kan doorgaan. Leerlingen op het voortgezet onderwijs hoeven daarbij onderling geen 1,5m afstand te houden.

Welke stappen worden er genomen als een leerling of medewerker positief getest wordt?

Als bij een jongere (12-18 jaar) een positieve test is geconstateerd volgt de GGD drie stappen. 

  • Bellen met de jongere en navraag doen van contacten 
  • Bellen met de huisarts 
  • Bellen met de school 

Dus in een vroeg stadium wordt contact opgenomen met de school en kunnen maatregelen besproken worden. Bij één of twee coronagevallen gaat niet meteen de hele school dicht.  De GGD zal hierbij in overleg gaan met de directie van de RSG over de wijze van communiceren en over het nemen van passende maatregelen.