Ziekmelding en verlof

Ziekmelding

Ziekmeldingen moeten vòòr 9.00 uur telefonisch worden doorgegeven aan de receptie, via het centrale nummer van de school (0515-429760) of via Magister. De leerling die weer beter is, meldt zijn aanwezigheid bij de receptie met een schriftelijke herstelmelding van de ouders/verzorgers (eventueel telefonisch), waarin de duur en de reden van de absentie staan vermeld. Als een leerling, bijvoorbeeld door ziekte, eerder naar huis wil, dan moet hij zich afmelden bij de receptie. Ouders dienen telefonisch te bevestigen dat hun zoon/dochter ziek is thuis gekomen. Leerlingen die absent zijn worden genoteerd in het administratiesysteem “Magister”. Ouders kunnen deze informatie via internet inzien.

Verlof voor één dag

RSG mag alleen verlof buiten de schoolvakanties verlenen in uitzonderlijke gevallen. Denk aan een verhuizing, een huwelijk, jubileum, ernstige ziekte of overlijden van een naast familielid. Dit buitengewoon verlof vraag je, als het kan, ruim van te voren schriftelijk aan bij jouw teamleider.

Verlofaanvraag voor het praktijkexamen voor het rijbewijs wordt in principe gehonoreerd. Er wordt geen verlof gegeven voor tussentijdse toetsen en theorie-examen.

Buitengewoon verlof

Langer dan één dag
De school mag buiten de vakanties om geen vrij geven. Voor het toekennen van buitengewoon verlof gelden de volgende formele voorwaarden uit de Leerplichtwet:

  • Eén van de ouders heeft een beroep met seizoensgebonden werkzaamheden. Bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca.
  • Het gezin kan in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie.
  • De extra vakantie valt niet in de eerste twee weken van het schooljaar.

Het verlof kan voor ten hoogste 10 dagen per schooljaar worden aangevraagd en dient minimaal een maand van te voren schriftelijk aangevraagd te worden via [email protected].  Over verlof voor een langere periode beslist de leerplichtambtenaar. Indien noodzakelijk geacht is de school gerechtigd een werkgeversverklaring op te vragen. Download hier het aanvraagformulier voor buitengewoon verlof (pdf)

Geen extra vakantie voor:

  • vakantie die eerder begint of later eindigt
  • aanbiedingen in het laagseizoen
  • familiebezoek in het buitenland

Er zijn gewichtige omstandigheden denkbaar waaronder de leerling recht heeft op verlof. Het gaat hierbij om éénmalige gezins- en familiesituaties die buiten de wil en de invloed van de ouders en/of de leerling liggen.