Financiën

Ouderbijdrage

De algemene vrijwillige ouderbijdrage wordt ingezet voor extra voorzieningen en activiteiten, zoals voor materiaal ICT, handvaardigheid, techniek, practica en projecten, sportdagen, veldwerk, diploma uitreiking, kopiëren leerlingen, mediatheek, ouderraad, cultuurpas, kluisjes, schoolkrant, en onderwijsgerelateerde dagexcursies. De hoogte van deze bijdrage wordt met instemming van de oudergeleding van de MR vastgesteld. De algemene vrijwillige ouderbijdrage per leerling bedraagt € 65,-. Bij tussentijdse inschrijving vanaf 1 december bedraagt de algemene vrijwillige ouderbijdrage € 32,50. Brugklasleerlingen betalen daarboven nog € 10,- borg voor een kluisje.

Boekenpakket

Alleen de boeken die op de boekenlijst vermeld staan, worden gratis verstrekt. Dit betekent echter niet dat het boekenpakket als eigendom van de leerling kan worden beschouwd, de boeken worden kosteloos in bruikleen gegeven. Dit houdt in dat de leerling verantwoordelijk is voor het boekenpakket.

De aan het begin van het schooljaar ontvangen studieboeken dienen aan het eind van het schooljaar, op de vastgestelde datum, in goede staat ingeleverd te worden. Ouders of verzorgers zijn aansprakelijk voor vermissing of beschadiging. Bij vermissing of zodanige beschadiging dat het boek niet meer kan worden gebruikt, een en ander ter beoordeling van de leverancier, zijn de ouders/verzorgers verplicht de aanschafprijs van een nieuw exemplaar te vergoeden. Het benodigde boekenpakket kan door de leerling rechtstreeks besteld worden via Van Dijk.

Voorgaande jaren werden de boekenpakketten door school samengesteld en uitgeleverd aan de leerlingen. De RSG heeft ervoor gekozen om deze logistieke handelingen uit te besteden, waardoor de leerlingen het benodigde pakket rechtstreeks op de website van Van Dijk kunnen bestellen. Alle leermiddelenlijsten staan aan het eind van het schooljaar klaar op www.vandijk.nl. De leerlingen kunnen door middel van enkele keuzes het juiste pakket bestellen, welke vervolgens uiterlijk een week voor de eerste schooldag bij de leerling thuis wordt afgeleverd. Verdere instructies over hoe de boeken besteld moeten worden zullen worden aangeleverd per mail. Het voordeel aan het uitbesteden van de logistieke werkzaamheden is dat de leerlingen rechtstreeks contact met Van Dijk op kunnen nemen als zij vragen hebben over de leermiddelen. Indien de noodzaak bestaat voor een tweede boekenpakket, bijvoorbeeld vanwege medische omstandigheden, dan kunnen ouders daarvoor een verzoek indienen bij de teamleider.

Een tweede boekenpakket is niet gratis. Hiervoor wordt op schooljaar-basis een huurbedrag in rekening gebracht. Er worden geen extra werkboeken geleverd.

Wijze van betalen

Voor het betalen van alle vrijwillige ouderbijdragen gedurende de gehele RSG-schoolloopbaan werken we bij voorkeur met een doorlopende machtiging. Hiermee verleent u de school toestemming om verschuldigde bedragen automatisch af te schrijven van uw rekening. U wordt tijdig geïnformeerd over de bedragen en data waarop bedragen worden afgeschreven. Indien u het niet eens bent met de afschrijving kunt u binnen acht weken na de afschrijving het bedrag laten terugboeken via uw bank. Een overzicht van reeds ingeplande incasso’s kunt u vinden op pagina 24.

Stoppen en teruggave

Als een leerling tussentijds stopt met de studie vindt een verrekening plaats van de vrijwillige ouderbijdrage. Indien uitschrijving plaatsvindt vóór 1 december wordt 50% restitutie verleend. Als een leerling stopt met de Sportaccentklas, wordt bij opzegging vóór 1 december eveneens 50% restitutie verleend. Na 1 december wordt geen restitutie meer verleend.

Schade/beschadiging

Als een leerling schade veroorzaakt aan schooleigendommen (bijvoorbeeld practicummateriaal) of beschadigde boeken inlevert dan moet de schade worden vergoed.

Overige kosten

Naast de ouderbijdrage en het gratis boekenpakket is er sprake van overige leermiddelen waarvoor apart kosten in rekening worden gebracht. Dit betreft onder andere het volgende.
De genoemde prijzen zijn indicatief.

  • Deelname SportAccentklas (inclusief kleding en eindactiviteiten) € 170,-
  • Kleding BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) € 75,- (te bestellen via www.rsgshop.nl/assortiment)
  • Grafische rekenmachine type TI84+Ce-T (leerjaar 4 havo en vwo, wiskunde) € 106,50 (indien via school aangeschaft)
  • Diverse excursies (voor kosten zie het excursie-overzicht op pagina 35 in de schoolgids)

De genoemde prijzen zijn indicatief.

Laptop leerjaar 1

Vanaf schooljaar 2020-2021 maken de brugklasleerlingen gebruik van een laptop. De ouders ontvangen hierover nadere informatie. De leerjaren vanaf klas 3 gebruiken een iPad.

Andere zelf aan te schaffen leermiddelen

Daarnaast is er een aantal leermiddelen dat u zelf aan moet schaffen, dit betreft onder andere:

Leerjaar 1:
• Rekenmachine Casio Classwiz FX-82EX tegelijk met de boeken te bestellen voor een gereduceerd tarief.
• Agenda in overleg met teamleider/mentor • Woordenboeken tegelijk met de boeken te bestellen voor een gereduceerd tarief
• Passer, geodriehoek en schrift met ruitjespapier (1×1 cm) Overige Leerjaren:
• Grafische rekenmachine type TI84+Ce-T (leerjaar 4 Havo en VWO, wiskunde) tegelijk met de boeken te bestellen voor een gereduceerd tarief
• Woordenboek Grieks en/of Latijn tegelijk met de boeken te bestellen voor een gereduceerd tarief
• Dummie (KUNST GT3; 4 en 5 Havo; 4, 5 en 6 VWO) tegelijk met de boeken te bestellen

Atlassen
We gebruiken in alle aardrijkskundelessen de nieuwe atlas Alcarta (www.alcarta.thiememeulenhoff.nl), behalve voor Havo5 en VWO6: in deze klassen wordt nu nog de Grote Bosatlas (55e druk) op het examen gebruikt.

Overige Leerjaren:

  • Veiligheidsschoenen ten behoeve van stage (leerjaar 3 vmbo bb/kb)
  • Woordenboek Grieks en/of Latijn in overleg met docent (V4 klassieke talen)