Financiën

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage wordt ingezet voor extra voorzieningen en activiteiten, zoals voor materiaal ICT, handvaardigheid, techniek, practica en projecten, sportdagen, veldwerk, diploma uitreiking, kopiëren leerlingen, mediatheek, ouderraad, cultuurpas, kluisjes, schoolkrant, en onderwijsgerelateerde dagexcursies. De hoogte van deze bijdrage wordt met instemming van de oudergeleding van de MR vastgesteld. De ouderbijdrage per leerling bedraagt € 60,-. Bij tussentijdse inschrijving vanaf 1 december bedraagt de ouderbijdrage € 30,-. Brugklasleerlingen betalen daarboven nog € 10,- borg voor een kluisje.

Boekenpakket

Alleen de boeken die op de boekenlijst vermeld staan, worden gratis verstrekt. Dit betekent echter niet dat het boekenpakket als eigendom van de leerling kan worden beschouwd. De boeken blijven eigendom van de school en worden kosteloos in bruikleen gegeven. Dit houdt in dat de leerling verantwoordelijk is voor het boekenpakket.
Ouders of verzorgers zijn aansprakelijk voor vermissing of beschadiging. Bij vermissing of zodanige beschadiging dat het boek niet meer kan worden gebruikt, een en ander ter beoordeling van de school, zijn de ouders/verzorgers verplicht de aanschafprijs van een nieuw exemplaar te vergoeden. Hierbij wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.
De in bruikleen ontvangen boeken moeten door de gebruiker behoorlijk worden gekaft.

De aan het begin van het schooljaar ontvangen studieboeken moeten aan het eind van het schooljaar, op de vastgestelde datum, in goede staat ingeleverd te worden. Indien de bruiklener in de loop van een schooljaar als leerling uitgeschreven wordt, dient deze de boeken vóór de uiterlijke datum van uitschrijving terug te bezorgen. Bij niet voldoen aan deze voorwaarden zijn de ouders/verzorgers verplicht de nieuwwaarde van de niet-terugbezorgde boeken te betalen.

Indien de noodzaak bestaat voor een tweede boekenpakket, bijvoorbeeld vanwege medische omstandigheden, dan kunnen ouders daarvoor een verzoek indienen bij de teamleider.
Een tweede boekenpakket is niet gratis. Hiervoor wordt op schooljaar-basis een bedrag van € 7,50 per boek in rekening gebracht. Indien het verzoek na 1 december van een schooljaar wordt gedaan, wordt € 5,- per boek in rekening gebracht. Er worden geen extra werkboeken meegegeven.

Wijze van betalen

Voor het betalen van alle ouderbijdragen gedurende de gehele RSG-schoolloopbaan werken we met een doorlopende machtiging. Hiermee verleent u de school toestemming om verschuldigde bedragen automatisch af te schrijven van uw rekening. U wordt tijdig geïnformeerd over de bedragen en data waarop bedragen worden afgeschreven. Indien u het niet eens bent met de afschrijving kunt u binnen 8 weken na de afschrijving het bedrag laten terugboeken via uw bank.

Stoppen en teruggave

Als een leerling tussentijds stopt met de studie vindt een verrekening plaats van de vrijwillige ouderbijdrage. Indien uitschrijving plaatsvindt vóór 1 december wordt 50% restitutie verleend. Als een leerling stopt met de Sportaccentklas, wordt bij opzegging vóór 1 december eveneens 50% restitutie verleend. Na 1 december wordt geen restitutie meer verleend.

Schade/beschadiging

Als een leerling schade veroorzaakt aan schooleigendommen (bijvoorbeeld practicummateriaal) of beschadigde boeken inlevert dan moet de schade worden vergoed.

Overige kosten

Naast de ouderbijdrage en het gratis boekenpakket is er sprake van overige leermiddelen waarvoor apart kosten in rekening worden gebracht. Dit betreft onder andere het volgende.
De genoemde prijzen zijn indicatief.

  • Deelname SportAccentklas (inclusief kleding en eindactiviteiten) € 150,-
  • Kleding BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) € 75,- (te bestellen via www.rsgshop.nl/assortiment)
  • Grafische rekenmachine type TI84+Ce-T (leerjaar 4 havo en vwo, wiskunde) € 106,50 (indien via school aangeschaft)
  • Diverse excursies (voor kosten zie het excursie-overzicht op pagina 35)

De genoemde prijzen zijn indicatief.

iPad leerjaar 1

De ouders van leerjaar 1 kunnen via school een Apple iPad 2018 32 GB Wifi space gray met STM Dux beschermhoes aanschaffen. De school neemt hierbij een deel van de aanschafkosten voor zijn rekening van ongeveer € 20,- en bij betaling ineens krijgt de ouder € 30,- extra korting.

De ouder kan kiezen voor huurkoop (16 kwartaal termijnen a € 20,-) dan wel voor koop (1 termijn a € 290,-).

Het is ook mogelijk dat ouders zelf een iPad 2017, een iPad 2018, iPad Air of iPad Air 2 aanschaffen voor hun zoon of dochter. Een iPad mini, een iPad 1, iPad 2, iPad 3 en een iPad 4 voldoen niet.

Wanneer sprake is van schade (door toedoen van de leerling zelf of een ander) gaat de rekening voor reparatie altijd naar de ouder/verzorger. Wij verzoeken de leerling dan ook om voorzichtig te zijn met de iPad, actief gebruik te maken van het kluisje en de iPad te verzekeren tegen schade.

Daarnaast is er een aantal leermiddelen dat u zelf aan moet schaffen, dit betreft onder andere:

Leerjaar 1:

  • Rekenmachine (Casio fx – 82EX, ongeveer € 20,-)
  • Woordenboeken te kopen in overleg met de docent
  • Passer, geodriehoek en schrift met ruitjespapier (1*1 cm)

Plenda
In onderstaande leerjaren werken we met een Plenda-agenda die door de school wordt geleverd. (Alle brugklassen, GT2 en 3, H2 en 3, VWO2 en 3). Deze leerlingen hoeven geen agenda aan te schaffen; de overige leerlingen wel.

Overige Leerjaren:

  • Veiligheidsschoenen ten behoeve van stage (leerjaar 3 vmbo bb/kb)
  • Woordenboek Grieks en/of Latijn in overleg met docent (V4 klassieke talen)

Atlassen

Vanaf 2018-2019 gebruiken we in alle aardrijkskundelessen de nieuwe atlas Alcarta (https://alcarta.thiememeulenhoff.nl/), behalve voor Havo5 en VWO6: in deze klassen wordt nu nog de Grote Bosatlas (55e druk) op het examen gebruikt.