Missie

RSG Magister Alvinus begeleidt elke leerling zó, dat hij of zij de kennis, vaardigheden en houding ontwikkelt om succesvol te zijn in de vervolgopleiding, in het werk en als burger. Ontwikkelen van talenten, zowel bij de leerling als bij de medewerker, staat binnen onze school centraal. Iedere leerling en medewerker haalt het maximale uit zichzelf, onze begeleiding is daar op gericht.

Dit betekent dat de leerling van Magister Alvinus na zijn schooltijd:

 • relevante, bruikbare en betekenisvolle kennis en vaardigheden bezit
 • zelfbewust is
 • goede keuzes maakt
 • volop deelneemt aan de maatschappij
 • kan samenwerken
 • bijdraagt aan het gevoel van veiligheid en vertrouwen in de wereld
 • voor zichzelf, de ander en de wereld zorgt
 • op gegronde wijze nadenkt over en werkt aan zingeving
 • zijn eigen talenten optimaal benut

Deze overtuigingen vormen de basis voor ons onderwijs en onze keuzes: wat doen wij om alle RSG’ers optimaal te laten leren? Wij zijn een school voor openbaar onderwijs: voor ieder kind bereikbaar en beschikbaar, actief pluriform, waarin openheid en respect vanzelfsprekend zijn en er geen plek is voor discriminatie en geweld. We werken vanuit de volgende waarden:
vertrouwen, integriteit, samenwerken, eenvoud en ontwikkeling
Daarnaast vinden we dat we onze leerlingen moeten helpen zich voor te bereiden op hun functioneren in de maatschappij. De school is een belangrijke oefenplaats voor de ontwikkeling van burgerschap. Centraal daarbij staan:

 • ik mag mezelf zijn en jij ook;
 • ik mag mijn eigen levensovertuiging hebben;
 • ik mag mijn eigen levensstijl en opvattingen hebben;
 • ik heb respect voor anderen en anderen respecteren mij.

We leren de leerlingen op een kritische wijze zelf normen en waarden te ontwikkelen, respect te hebben voor andere opvattingen en persoonlijk verantwoordelijkheid te nemen. We zetten in op optimale interactie tussen onze leerlingen, hun ouders en de personeelsleden van de school, waardoor iedereen zich gekend en erkend weet. Deze verbinding staat aan de basis van leerling successen op de RSG. Dat betekent ook: optimale ondersteuning van onze leerlingen door vakdocenten, mentoren en ouder(s)/verzorger(s). Duidelijke interactie met het primair onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs hoort daarbij. Doordat we elkaar kennen, kunnen we onderwijs bieden dat bij onze leerlingen past; onderwijs dat hen in staat stelt een ontwikkeling door te maken in cognitieve, sociale, creatieve en praktische vaardigheden.

Leren en ontwikkelen – in een sfeer van vrijheid en vertrouwen – staan dus centraal in ons onderwijs. We bieden onze leerlingen en medewerkers een hoge mate van autonomie en verantwoordelijkheid. Wij willen en zullen ervoor zorgen dat alle RSG’ers zich steeds veilig voelen door de manier waarop wij met elkaar omgaan, zodat we elkaar op een productieve manier blijven aanspreken op onze verantwoordelijkheid. Elkaar op die manier helpen onderwijs te ontwikkelen en als persoon groeien.

Resultaten

Een van de doelstellingen van de school is er voor te zorgen dat de leerlingen het maximale uit zichzelf halen. Dit betekent dat wij er voor zorgen dat de leerlingen een passend diploma behalen. Daarnaast streven wij naar een optimale opbrengstenkaart (samengesteld door de inspectie); goede doorstroming en excellente slagingscijfers.

KORTOM: DE RSG LEERT