Kwaliteitsbeleid

De RSG Magister Alvinus is bezig met het uitbouwen van haar kwaliteitszorgsysteem tot een systeem met een cyclisch karakter volgens het PDCA model. Dit betekent dat een activiteit eerst gepland wordt, daarna uitgevoerd en vervolgens geëvalueerd. Tot slot leidt de evaluatie tot (verbeter)acties, waarop opnieuw de PDCA-cirkel van toepassing is.

Het doorlopen van het volledige kwaliteitstraject, inclusief de toetsing door competente derden, duurt steeds vier jaar. In die periode dient de PDCA-cirkel op alle beleidsterreinen te zijn doorlopen. In de praktijk zullen op tal van gebieden de activiteiten met een hogere frequentie plaatsvinden, al was het alleen maar om tijdig in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden.

Globaal kunnen de activiteiten worden ingedeeld naar de volgende frequentie:

eenmaal per vier jaar:

 • een toetsing van de zelfevaluatie van de school door competente derden, door middel van een visitatie ( kwaliteitsonderzoek, uitgevoerd door externe derden).


iedere twee jaar:

 • waarderingsonderzoeken onder representatieve ouders, leerlingen en medewerkers.


jaarlijks:

 • brugklasonderzoek over didactisch klimaat op school;
 • waarderingsonderzoek onder medewerkers;
 • analyse van eindexamenresultaten;
 • beleidscyclus: strategische dag > meerjarenbeleidsplan / schoolplan > jaarverslag;
 • lesobservatie;
 • beoordelingscyclus voor de docenten;


meerdere malen per schooljaar:

 • analyse van toetsing en cijfergeving in:
 • afzonderlijke leerjaren of vakken;
 • analyse van rapportcijfers.


eenmalig, naar behoefte:

 • kleinschalige onderzoeken, in bijv. een leerjaar of een vaksectie.