Opleidingsschool FROSK

Samen opleiden van docentenlogo-frosk

De FROSK (Fryske Opliedings skoalle) is een partnerschap van 5 VO-scholen in Friesland (OSG Singelland, Simon Vestdijk, RSG Magister Alvinus te Sneek, CSG Bogerman en CSG Liudger) en de lerarenopleidingen van NHL Stenden Hogeschool en van de Rijks Universiteit Groningen. Dit partnerschap verzorgt de lerarenopleiding voor een substantieel deel op de werkplek, met een gezamenlijke inzet van personeel van zowel de lerarenopleidingen als van de VO-school.

De FROSK wil bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen, door studenten goed op te leiden, optimaal te begeleiden en hen uiteindelijk tot sterk opgeleide docenten te laten (door)ontwikkelen. Een belangrijke voorwaarde daarbij is een duidelijke relatie en goede samenwerking tussen de opleiding (instituutsopleiders) en de praktijk (schoolopleiders en begeleiders in de school).

Wat goed onderwijs is en hoe studenten het beste opgeleid kunnen worden tot goede docenten, is afhankelijk van de context: wat hebben leerlingen en studenten nodig om talenten volledig tot hun recht te laten komen? De FROSK biedt voortdurende afstemming op, in en met deze context, en gaat daarbij verder dan alleen aandacht voor de basis-docentvaardigheden.

Voor FROSK staan persoonlijke aandacht, ruimte voor eigenheid/authenticiteit, betekenisvol leren, aandacht voor talent en de klik tussen student en school en tussen student en begeleider centraal. ‘Coachen op kwaliteiten’ en ‘aansluiten bij de eigen kracht’ staan in de begeleiding voorop. Daarnaast wil de FROSK expliciet bijdragen aan het verkrijgen van een breed beeld van de professionaliteit van het docentschap. De diversiteit in leeromgevingen van de opleidingen en verschillende VO-scholen en -locaties bieden de mogelijkheid met veel verschillende contexten kennis te maken.

FROSK is nog een aspirant opleidingsschool en wordt in het voorjaar 2020 gevisiteerd door de NVAO. Aan de voorbereidingen hiervoor wordt hard gewerkt door de regiegroep. Aan de ambitie om in de toekomst na de accreditatie in 2020 te groeien tot een brede Friese Opleidingsschool wordt gewerkt door de stuurgroep.

Wil je meer weten?

Voor inhoudelijke vragen of opmerkingen over FROSK, kun je terecht bij de programmaleider van FROSK Geke Schuurman, mail naar [email protected]