Corona, alles wat je moet weten

Via deze pagina informeren we je over hoe de RSG omgaat met de situatie rondom het corona-virus, waar je actuele informatie kunt vinden en welke documenten zijn verzonden naar ouders en leerlingen.

Update 2 december 2021

Het dragen van mondkapjes en lessen (passief) streamen voor  leerlingen die thuis zitten 

Sinds afgelopen maandag is het dragen van mondkapjes in de gangen en trappenhuizen van onze  school verplicht. We merken echter dat we de leerlingen daar vaak op moeten aanspreken. Soms zijn  ze het vergeten en in andere gevallen doen ze het bewust niet……Vooral onze conciërges hebben het  er druk mee en soms leidt dat tot frustratie. Daar maken we ons zorgen over. 

Daarom vraag ik om uw hulp. Ik verzoek met uw zoon of dochter te bespreken dat het dragen van  mondkapjes ertoe bijdraagt dat we de corona zoveel mogelijk buiten de deur van onze school houden. Alleen wanneer we de gedragsregels consequent toepassen kunnen we voorkomen dat de scholen  weer dicht moeten, met alle gevolgen van dien. Alleen samen slagen we er in dit voor elkaar te krijgen! 

Een tweede punt waar we aandacht voor willen vragen is de toename van het aantal absente  leerlingen. Inmiddels staat de teller op ongeveer 230 (ongeveer 13 procent). In de meeste gevallen  betreft dit leerlingen die vanwege klachten thuisblijven. Dat is natuurlijk een goede zaak om  besmetting te voorkomen. Daarnaast zit een klein aantal leerlingen thuis vanwege een positieve coronatest of omdat ze in quarantaine moeten. 

Om te grote lesachterstanden te voorkomen heeft de schoolleiding besloten vanaf maandag 6  december de lessen (weer) passief te streamen. Dit betekent dat de afwezige leerlingen kunnen volgen  wat er gebeurt in de les, zonder dat er interactie plaatsvindt.  

De leerlingen kunnen inloggen via de link die ze toegestuurd krijgen van de docent. Tijdens deze lessen  geldt een aantal gedragsregels (zie bijlage). Ik verzoek u dit met uw zoon of dochter te bespreken. 

Afsluitend wil ik alvast iedereen danken voor de bijdrage. Alleen met elkaar kunnen we de corona  zoveel mogelijk buiten de deur houden. 


Beslisboom

Download hier de beslisboom, thuisblijven of naar het werk 12+

Download hier de beslisboom voor een besmetting in de klas. 


Geldende richtlijnen

De RSG Magister Alvinus volgt de richtlijnen van de VO-raad. Dit betekent dat wij binnen de school onder meer de volgende richtlijnen hanteren:

  • De aangescherpte hygiëne-richtlijnen blijven gehandhaafd voor zowel leerlingen als medewerkers. In de scholen is ook na de zomervakantie voldoende materiaal beschikbaar voor een goede handhygiëne. Daarnaast worden er extra schoonmaakhandelingen verricht, zoals dit ook voor de zomervakantie al gebeurde.
    • was je handen vaak;
    • schud geen handen;
    • nies en hoest in je elleboog;
    • gebruik papieren zakdoekjes voor het snuiten en gooi deze direct weg;
  • Bij (milde) klachten blijven leerlingen en medewerkers thuis. Zij melden dit aan de school (leerlingen via het centrale nummer; 0515-429760, medewerkers via de Arbocoordinator, nummer wordt intern gedeeld) . Wij vragen de betreffende medewerkers en leerlingen, zoals ook vanuit de overheid dringend wordt  geadviseerd, om contact op te nemen met de GGD en zich te laten testen.

Vragen?

Vragen over het Coronavirus kunt u stellen via dit mailadres: [email protected]-sneek.nl.


Documenten Corona en onderwijs

Hier vind je alle documenten die zijn verzonden naar onze leerlingen en ouders.