Zorgprofiel en team

De wet op Passend Onderwijs schrijft voor dat iedere onderwijsinstelling alle mogelijkheden binnen de leerlingenzorg beschrijft in een zogenaamd Zorgprofiel. Daarmee maakt een school aan ouders en leerlingen duidelijk, op welke soort zorg en begeleiding zij kunnen rekenen als dat nodig is. Hieronder volgt een serie voorbeelden van situaties die onder leerlingenzorg vallen.

Algemene zorg:
Leerlingvolgsysteem;
verzuimbeleid;
leerlingbesprekingen;
toelating;
mentoraat;
leerwegondersteunend onderwijs;
aanpak van pesten

Specifieke zorg:
Remediale hulp bij taal en rekenen;
hoogbegaafdheidsprofiel;
facilitering met betrekking tot dyslexie,
dyscalculie,
vertraagde informatieverwerking of andere leerproblematiek;
begeleiding van motivatie- problemen;
faalangstreductietrainingen, sociale vaardigheidstraining;
begeleiding van leerlingen met visuele of auditieve beperkingen;
begeleiding van leerlingen met tijdelijke of langdurige andere fysieke beperkingen;
hoe gaan we om met leerlingen die langdurig ziek zijn;
signalering en doorverwijzing met betrekking tot verslavingen (internet/gamen/alcohol/drugs).

Het Zorgprofiel is opgebouwd binnen de RSG, in samenwerking met de overkoepelende organisatie Fultura en met onze collega-scholen in de regio. Dit Zorgprofiel is te vinden in het ondersteuningsplansplan 2021-2024 (pdf).

Zorgteam

De deskundigen op het gebied van de leerlingbegeleiding vormen samen het zorgteam. Als de mentor het nodig acht kan hij de leerling doorverwijzen naar het zorgteam. Met gerichte vragen over de begeleiding of over extra zorg kunnen ouders contact opnemen met onze coördinator leerlingondersteuning, mevrouw M. van Dijk. De coördinator leerlingondersteuning is via het centrale nummer van de school te bereiken (0515-429760) of mail naar [email protected]

Leerlingbegeleider

Per team is er een leerlingbegeleider. Deze leerlingbegeleiders stroomlijnen samen met de mentoren de leerlingbegeleiding. De mentor is voor de leerlingen en de ouders het eerste aanspreekpunt, de leerlingbegeleider zorgt er voor dat de begeleiding wordt toegespitst op de behoeften van de leerlingen.

Onze leerlingbegeleiders:

VMBO BB/KB:
klas 1 en 2: mevrouw Marenne Wisman
klas 3 en 4:  de heer Lammert Hof

VMBO GT:
klas 1 tot en met 4:  Mevrouw Douwina Rienstra

Havo:
klas 1 tot en met 3:  Mevrouw Erna Hermelink
klas 4 en 5: Mevrouw Carin Leinenga

Atheneum / Gymnasium:
klas 1: mevrouw Marjan Winters
Klas 2: mevrouw Hester Klarenbeek
Klas 3: Mevrouw Miranda Mannessen
Klas 4, 5 en 6:  Mevrouw Jeltje Kragt