Protocol Medicijnverstrekking en Medische handelingen

Ons personeel wordt regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofd- en buikpijn. De school krijgt soms ook het verzoek van ouders/verzorgers om een kind de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. En een enkele keer wordt werkelijk medisch handelen van schoolpersoneel gevraagd als het bijvoorbeeld gaat om het geven van sondevoeding, het geven van een injectie of het prikken van een bloedsuiker.

Met het verrichten van handelingen in deze bovengenoemde situaties aanvaardt de school een aantal verantwoordelijkheden. Schoolpersoneel begeeft zich namelijk op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd is. Het is daarom belangrijk om van tevoren goed te overwegen of de school deze verantwoordelijkheid wil en kan dragen.

Bij een besluit om hierin een verantwoordelijkheid te nemen, is het voor de gezondheid van de betreffende leerling van groot belang dat de aangewezen personeelsleden in dergelijke situaties zorgvuldig handelen. Zij moeten daarbij over de vereiste bekwaamheid beschikken. Ze moeten zich ook realiseren dat wanneer zij fouten maken of zich vergissen, zij voor deze handelingen aansprakelijk gesteld kunnen worden.
De drie te onderscheiden situaties zijn:

  • een leerling wordt ziek op school;
  • het verstrekken van medicijnen op verzoek;
  • het verrichten van medische handelingen.

In bijgevoegd document worden de genoemde drie onderdelen beschreven en vind je de bijbehorende toestemmingsformulieren.

Download hier het protocol medicijnverstrekking en medische handelingen 2017-2018