Burgerschapsvorming

Een duidelijke boodschap over burgerschapsontwikkeling is door onze nationale samenleving aan het onderwijs doorgegeven. Ook van onze school wordt aandacht voor de ontwikkeling van iedere leerling tot een goed burger verwacht. Hanteren van passende normen en waarden vormt daarbij de kern. Als openbare school leggen we geen normen en waarden aan onze leerlingen op.

We leren hen eigen normen en waarden te ontwikkelen die passen bij een samenleving die divers is. Respect vragen voor de eigen mening en overtuiging gaat daarbij altijd samen met respect voor de mening en overtuiging van de ander. Geweld is daarom in onze school altijd onacceptabel, evenals discriminatie. Wij willen een kleurrijke school zijn, die voor alle culturele groepen ruimte biedt om samen te leren en te werken. Uiteraard leggen we onze afspraken wel vast. Onder andere in het leerlingenstatuut staan welke bindende afspraken we hebben gemaakt.

Goed burgerschap is gebaat bij de ontwikkeling van belangrijke vaardigheden, zoals communiceren, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen. Zodoende wordt men in staat om begrepen te worden en begrip te krijgen, kan men het omgaan met problemen als gevolg van een te ver doorgeschoten individualisering en voorkomt men verwaarlozing van de leefomgeving of sociaal isolement van sommige mensen in de omgeving.
Op school zullen deze algemene en sociale vaardigheden deel zijn van het leerproces.