Over ISK

De ISK (Internationale Schakel Klas) Sneek biedt onderwijs aan anderstalige leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar die Nederlands taal niet of nog onvoldoende beheersen om regulier onderwijs te volgen. Ons onderwijskundig doel is dan ook om onze leerlingen voor te bereiden op het vmbo, havo, vwo of mbo.

Vakkenpakket

Naast het leren van het Nederlands zijn de lessen gericht op inburgering in Nederland. Dit betekent dat wij de leerlingen onderwijzen in zowel de Nederlandse taal als in de Nederlandse gebruiken en gewoonten, zodat zij leren om zelfstandig te functioneren in onze maatschappij. De leerlingen volgen daarnaast vakken als wiskunde, ICT, Engels, lichamelijke oefening, beeldende vorming, drama en maatschappijleer. Gemiddeld hebben onze leerlingen twee jaar nodig om voldoende thuis te raken in de Nederlandse taal en cultuur om met succes een vervolgopleiding te kunnen doen.

Maatwerk

Onze ambitie is om maatwerk te leveren voor elke leerling. Dat doen we door toetsen en methodes te gebruiken en het lesaanbod af te stemmen op het niveau van de leerling. Voor elke leerling wordt een individuele leerlijn gemaakt met eigen leerdoelen en uitstroomprofiel. Iedere leerling volgt een vaste route in zijn/haar eigen tempo. Een groep telt vijftien leerlingen waarbij het Nederlands taalniveau bepalend is. De klassen zijn verder zeer heterogeen wat de leeftijd, cultuur en leerbaarheid van de leerlingen betreft.

Click for English Version