ISK een gezonde school!

De ISK wil bijdragen aan een gezonde ontwikkeling en actieve leefstijl van onze leerlingen. In nauwe samenwerking met GGD Fryslân streven wij naar een gezonde school te zijn en te blijven. In 2020 is het predicaat ’Gezonde School’ toegekend door het behalen van het themacertificaat voeding. Het doel is om in 2021 de themacertificaten ‘Sport & Bewegen’ en ‘Relaties & Seksualiteit’ te behalen. Ons beleid betreffende deze thema’s wordt toegelicht in onderstaande drie pijlers

Schoolomgeving
Wij richten de schoolomgeving zo gezond mogelijk in. Daarom hebben wij in de kantine de ‘gezonde bar’. Deze bar is gemaakt met leerlingen. De geserveerde gezonde gerechten wordt bereid door onze leerlingen en ook de uitgifte wordt verzorgd door leerlingen. In een automaat is bewust gekozen voor het meest gezonde aanbod. In de kantine is een watertappunt geplaatst.

Zowel binnen als buiten school bieden wij leerlingen veel mogelijkheden om te sporten en te bewegen. Tijdens de pauzes worden op het grote schoolplein verschillende sporten aangeboden zoals badminton, volleybal. Tijdens de pauzes worden de leerlingen gestimuleerd naar buiten te gaan. Op het schoolplein is een permanente tafeltennistafel geplaatst. Hier kan ook buiten schooltijd gebruik van worden gemaakt.
De school(omgeving) en het toezicht is dusdanig ingericht dat elke leerling zich veilig kan voelen en draagt bij aan het voorkomen en anders (vroegtijdig) signaleren van (seksueel) overschrijdend gedrag. De ISK is een rookvrije school. Dat betekent dat alle gebouwen en terreinen van de ISK Sneek rookvrij zijn. Het is zowel medewerkers als leerlingen niet toegestaan te roken ‘in het zicht van de gebouwen en terreinen van de ISK. De leerlingen blijven tijdens de pauzes op het schoolplein.

Educatie
Tijdens de lessen verzorging leren de leerlingen over gezonde voeding. Tijdens de kooklessen en de ‘gezonde bar activiteiten’ kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar. Tijdens de lessen verzorging wordt tevens aandacht besteed aan gezondheidsthema’s als persoonlijke hygiëne, seksuele voorlichting en gezond seksueel gedrag. In de schooltuin zijn moestuinbakken waar de leerlingen zelf groentes en fruit verbouwen; de leerlingen leren te zaaien, de groentetuin te onderhouden en natuurlijk te oogsten. Jaarlijks wordt een themaweek ‘’de gezonde school’’ georganiseerd. Alle leerlingen volgen verschillende educatieve activiteiten gericht op gezondheid en bewustwording.

Alle leerlingen hebben vier lesuren sport per week. Tijdens de lessen sport maakt de leerling kennis met veel verschillende sporten en is aandacht voor verschillende normen en waarden.

Signaleren
Om gezond te zijn en te blijven heeft de school een signaleringsfunctie. Elke leerling heeft een intakegesprek met de GGD schoolverpleegkundige, waarin alle gezondheidsthema’s worden besproken. Tevens is er een jaarlijks meetmoment van de lengte en het gewicht. Het resultaat van de meting wordt met elke individuele leerling besproken en waar nodig in het zorgteam. De ouders/verzorgers worden betrokken in dit proces. Elke leerling heeft een mentor. Regelmatig vinden individuele mentorgesprekken plaats met aandacht voor vorderingen en gezondheid van de leerling.

Eventuele bewegingsproblemen worden gesignaleerd door de sportdocenten en besproken volgens de hiervoor benoemde route. Daarnaast volgen de collega’s scholingen om (seksueel) overschrijdend gedrag vroegtijdig te kunnen signaleren.