ISK

De ISK (Internationale Schakelklas) is gehuisvest in het schoolgebouw aan de Harmen Sytstrastraat te Sneek en biedt onderwijs aan anderstalige leerlingen van 12 tot en met 18 jaar die het Nederlands niet of onvoldoende beheersen om in te stromen in het reguliere onderwijs.

Het onderwijskundig doel van de Internationale Schakelklas is leerlingen voor te bereiden op het vmbo, de bovenbouw van havo of vwo of op het mbo. Naast het leren van het Nederlands zijn de lessen ook gericht op inburgering in Nederland. Dit betekent dat wij de leerlingen onderwijzen in zowel de Nederlandse taal als in de Nederlandse gebruiken en gewoonten, zodat zij leren om zelfstandig te functioneren in onze maatschappij. De leerlingen volgen daarnaast vakken als wiskunde/ict, Engels, lichamelijke oefening, beeldende vorming, mens en maatschappij en omgangskunde/drama. Afhankelijk van hun capaciteiten en vooropleiding hebben de leerlingen anderhalf tot drie jaar nodig om met succes een vervolgopleiding te kunnen doen.

Onze ambitie is om maatwerk te leveren voor elke leerling. Dat doen we door eigentijdse toetsen en methodes te gebruiken en het lesaanbod goed af te stemmen op het niveau van de leerling. Een groep telt 15 leerlingen en er is extra aandacht voor een veilig leef- en leerklimaat. Leerlingen kunnen na schooltijd in een huiswerkklas hun huiswerk maken. Het ISK zorgteam kan extra hulp en begeleiding geven en een leerling doorverwijzen naar bijvoorbeeld het maatschappelijk werk of de schoolarts.

 

Click for English Version