ISK

De ISK (Internationale Schakelklas) is gehuisvest in het schoolgebouw aan de Harmen Sytstrastraat te Sneek en biedt onderwijs aan anderstalige leerlingen van 12 tot en met 18 jaar die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen om regulier onderwijs te volgen.

Vakkenpakket

Naast het leren van het Nederlands zijn de lessen gericht op inburgering in Nederland. Dit betekent dat wij de leerlingen onderwijzen in zowel de Nederlandse taal als in de Nederlandse gebruiken en gewoonten, zodat zij leren om zelfstandig te functioneren in onze maatschappij. De leerlingen volgen daarnaast vakken als wiskunde, ict, Engels, lichamelijke oefening, beeldende vorming, drama en maatschappijleer. Gemiddeld hebben onze leerlingen twee jaar nodig om voldoende thuis te raken in de Nederlandse taal en cultuur om met succes een vervolgopleiding te kunnen doen.

Maatwerk

Onze ambitie is om maatwerk te leveren voor elke leerling. Dat doen we door eigentijdse toetsen en methodes te gebruiken en het lesaanbod af te stemmen op het niveau van de leerling. Voor elke leerling wordt een individuele leerlijn gemaakt met eigen leerdoelen en uitstroomprofiel. Iedere leerling volgt een vaste route en zijn/haar eigen tempo. Een groep telt 15 leerlingen waarbij het Nederlands taalniveau bepalend is. De klassen zijn verder zeer heterogeen wat de leeftijd, cultuur en leerbaarheid van de leerlingen betreft.

ISK aanmelding en leerroute

Gedurende het hele jaar kunnen leerlingen aangemeld en geplaatst worden. De aanmelding vindt plaats door contact op te nemen met de school. Dan volgt een intakegesprek en wordt de leerling getest. Zo kan de leerling in het juiste uitstroomprofiel en de juiste groep worden geplaatst. De ISK kent verschillende groepen: de begin-, de midden- en eindgroepen. Analfabeten en andersalfabeten moeten eerst gealfabetiseerd worden in het westers schrift voordat ze in een leerlijn geplaatst kunnen worden. De ISK hanteert de leerlijnen en uitstroomprofielen zoals het LOWAN (Landelijk orgaan onderwijs aan nieuwkomers) die heeft geformuleerd.

Lees alle informatie ook in onze schoolgids.

Click for English Version