De A-klas

De RSG Magister Alvinus is in november 2017 gestart met een pilot voor kinderen met ASS-problematiek en angststoornissen. De leerlingen uit deze zogenaamde A-klas hebben extra ondersteuningsbehoefte en lopen vast in het reguliere onderwijs. Dit kan leiden tot handelingsverlegenheid van de scholen, wat in het ergste geval thuiszitten tot gevolg kan hebben. RSG Magister Alvinus wil onderzoeken of een passend onderwijstraject voor deze doelgroep leerlingen valt te realiseren.

Voor meer informatie over de pilot of aanmelden kunt u contact opnemen met de orthopedagoog Manon Franzen. Zij is het bereiken op 0515-429760 of mail naar [email protected].

Aanmelding A-klas

Een officiële aanmelding voor onze A-klas kan alleen plaatsvinden na een voorgesprek met de toelatingscommissie van de A-klas. Dit is een gesprek tussen de commissie, de leerling, de ouders of verzorgers, de leerkracht van groep 8 en eventuele andere betrokkenen. Voorafgaand aan het voorgesprek ontvangt de commissie graag het dossier van de leerling om dit voor het gesprek te kunnen analyseren.

In dit gesprek wordt bekeken of de A-klas voor de betrokken leerling een passende plek is. De uitkomst van dit gesprek kan zijn dat de A-klas géén passende plek is. De leerling wordt dan niet toegelaten. Is het wel een passende plek én is er nog ruimte in de klas, dan wordt de leerling toegelaten.